Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE,
L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Lubinpex” Sp. z o.o. w Lubinie reprezentowana przez Zarząd spółki z siedzibą w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 1, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: 76 46 78 00

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@lubinpex.com.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz prawnie usprawiedliwionego celu Administratora Danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług u Administratora Danych. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

- ewentualnym źródle pozyskania danych;

- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

- planowanego okresu przechowywania danych,

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

powrót